پرونده حمید صفت، خواننده‌ای که از اتهام قتل پدر خوانده‌اش تبرئه شده بود، پس از طی کردن پیچ و خم‌های قضایی به خان آخر رسید و این رپر معروف آخرین رأی را از قضات دادگاه گرفت….

پرونده حمید صفت، خواننده‌ای که از اتهام قتل پدر خوانده‌اش تبرئه شده بود، پس از طی کردن پیچ و خم‌های قضایی به خان آخر رسید و این رپر معروف آخرین رأی را از قضات دادگاه گرفت.