پژوهشی تحت عنوان «رویکرد آمریکا در قبال برنامه های اتمی عربستان سعودی در دوره ترامپ با تاکید بر پیشنهادهای رسانه ای» توسط واحد پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی صدا و سیما انجام و منتشر شد. …

پژوهشی تحت عنوان «رویکرد آمریکا در قبال برنامه های اتمی عربستان سعودی در دوره ترامپ با تاکید بر پیشنهادهای رسانه ای» توسط واحد پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی صدا و سیما انجام و منتشر شد.