با حکم رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، رویا جهانگیری به عنوان مدیر روابط عمومی علوم پزشکی استان منصوب شد.

با حکم رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، رویا جهانگیری به عنوان مدیر روابط عمومی علوم پزشکی استان منصوب شد.