ابراهیم رییسی اعلام کرده است یکی از محورهایی که دولت بنا دارد با اجرای برنامه کوتاه مدت، چالش های آن را رفع کند، بخش مسکن است. او تاکید کرده این برنامه به زودی اجرا و آثار آن در آینده نزدیک محقق خواهد شد.

ابراهیم رییسی اعلام کرده است یکی از محورهایی که دولت بنا دارد با اجرای برنامه کوتاه مدت، چالش های آن را رفع کند، بخش مسکن است. او تاکید کرده این برنامه به زودی اجرا و آثار آن در آینده نزدیک محقق خواهد شد.