بعد از رونمایی از هلیکوپتر و ماشین، طالبان اینبار از اولین تانک ربات خود رونمایی کرد.

بعد از رونمایی از هلیکوپتر و ماشین، طالبان اینبار از اولین تانک ربات خود رونمایی کرد.