"کتاب دیپلماسی تراز انقلاب" و " نماهنگ صنعت نشر کتاب جمهوری اسلامی ایران" با حضور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی رونمایی شد.

"کتاب دیپلماسی تراز انقلاب" و " نماهنگ صنعت نشر کتاب جمهوری اسلامی ایران" با حضور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی رونمایی شد.