علی‌محمد نائینی گفت: در دوران دفاع مقدس هنگامی‌که دشمن بعثی به ایران حمله کرد خود را با اتکا به جبهه استکبار نماینده آن‌ها می‌دانست.

علی‌محمد نائینی گفت: در دوران دفاع مقدس هنگامی‌که دشمن بعثی به ایران حمله کرد خود را با اتکا به جبهه استکبار نماینده آن‌ها می‌دانست.