نفرات آغاز کننده بازی برای انگلیس در دیدار با سنگال مشخص شدند.

نفرات آغاز کننده بازی برای انگلیس در دیدار با سنگال مشخص شدند.