مراسم رونمایی از پوستر جشنواره نمایش‌های آئینی و سنتی در سالن رودکی مجموعه بنیاد رودکی با حضور علی نصیریان، محمود شالویی، سرپرست معاونت امور هنری، قادر آشنا، مدیرکل هنرهای نمایشی، داود فتحعلی بیگی دبیر و اعضای هیأت انتخاب جشنواره و جمعی از هنرمندان و م…

مراسم رونمایی از پوستر جشنواره نمایش‌های آئینی و سنتی در سالن رودکی مجموعه بنیاد رودکی با حضور علی نصیریان، محمود شالویی، سرپرست معاونت امور هنری، قادر آشنا، مدیرکل هنرهای نمایشی، داود فتحعلی بیگی دبیر و اعضای هیأت انتخاب جشنواره و جمعی از هنرمندان و مدیران برگزار شد.

رونمایی از پوستر جشنواره نمایش‌های آئینی و سنتی با حضور علی نصیریان
رونمایی از پوستر جشنواره نمایش‌های آئینی و سنتی با حضور علی نصیریان
رونمایی از پوستر جشنواره نمایش‌های آئینی و سنتی با حضور علی نصیریان
رونمایی از پوستر جشنواره نمایش‌های آئینی و سنتی با حضور علی نصیریان
رونمایی از پوستر جشنواره نمایش‌های آئینی و سنتی با حضور علی نصیریان
رونمایی از پوستر جشنواره نمایش‌های آئینی و سنتی با حضور علی نصیریان
رونمایی از پوستر جشنواره نمایش‌های آئینی و سنتی با حضور علی نصیریان
رونمایی از پوستر جشنواره نمایش‌های آئینی و سنتی با حضور علی نصیریان
رونمایی از پوستر جشنواره نمایش‌های آئینی و سنتی با حضور علی نصیریان
رونمایی از پوستر جشنواره نمایش‌های آئینی و سنتی با حضور علی نصیریان
رونمایی از پوستر جشنواره نمایش‌های آئینی و سنتی با حضور علی نصیریان
رونمایی از پوستر جشنواره نمایش‌های آئینی و سنتی با حضور علی نصیریان
رونمایی از پوستر جشنواره نمایش‌های آئینی و سنتی با حضور علی نصیریان
رونمایی از پوستر جشنواره نمایش‌های آئینی و سنتی با حضور علی نصیریان
رونمایی از پوستر جشنواره نمایش‌های آئینی و سنتی با حضور علی نصیریانرونمایی از پوستر جشنواره نمایش‌های آئینی و سنتی با حضور علی نصیریان
رونمایی از پوستر جشنواره نمایش‌های آئینی و سنتی با حضور علی نصیریان
رونمایی از پوستر جشنواره نمایش‌های آئینی و سنتی با حضور علی نصیریان
رونمایی از پوستر جشنواره نمایش‌های آئینی و سنتی با حضور علی نصیریان

منبع: برنا