طراحی‌ها و نقاشی های ناصرالدین شاه در نمایشگاهی مجازی در کاخ جهانی گلستان رونمایی شد.

طراحی‌ها و نقاشی های ناصرالدین شاه در نمایشگاهی مجازی در کاخ جهانی گلستان رونمایی شد.