عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: به جز وزیر آموزش و پرورش و احتمالا یکی از وزاری دیگر، بقیه وزرای کابینه رأی اعتماد می گیرند….

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: به جز وزیر آموزش و پرورش و احتمالا یکی از وزاری دیگر، بقیه وزرای کابینه رأی اعتماد می گیرند.