امروز دلار به احتمال زیاد معاملات خود را کاهشی آغاز خواهد کرد.

امروز دلار به احتمال زیاد معاملات خود را کاهشی آغاز خواهد کرد.