ستاره سابق بارسلونا در اظهار نظری جالب توجه مدعی شد مسی بهترین بازیکن تاریخ نیست و سه بازیکن جلوتر از او حضور دارند.

ستاره سابق بارسلونا در اظهار نظری جالب توجه مدعی شد مسی بهترین بازیکن تاریخ نیست و سه بازیکن جلوتر از او حضور دارند.