کریستیانو رونالدو با کارکنان هتل اسپیناس – محل اقامتش در تهران – عکس گرفت.

کریستیانو رونالدو با کارکنان هتل اسپیناس – محل اقامتش در تهران – عکس گرفت.