کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی النصر به درخواست بازیکن پرسپولیس واکنش نشان داد.

کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی النصر به درخواست بازیکن پرسپولیس واکنش نشان داد.