بسیاری از پروژه‌هایی که در طول تاریخ شکل گرفته‌اند، ابتدا تنها تیری رها شده در تاریکی بودند که در ادامه راه با موفقیت عجیبی روبه‌رو شدند.برخی از بازارهای جهانی به سبب تعدد ابرقدرت‌ها جایی برای ورود و رشد اسامی جدید ندارند؛با این حال مهم‌ترین اتفاقات زم…

بسیاری از پروژه‌هایی که در طول تاریخ شکل گرفته‌اند، ابتدا تنها تیری رها شده در تاریکی بودند که در ادامه راه با موفقیت عجیبی روبه‌رو شدند.برخی از بازارهای جهانی به سبب تعدد ابرقدرت‌ها جایی برای ورود و رشد اسامی جدید ندارند؛با این حال مهم‌ترین اتفاقات زمانی رخ می‌دهند که ریسک خطر کردن را به جان بخرید.