​امروزه راه های زیادی برای درمان سردرد وجود دارند که در زمان کوتاهی درد شما را تسکین می دهند. اما درمان سردرد در طی قرن های اخیر چگونه بوده است؟…

​امروزه راه های زیادی برای درمان سردرد وجود دارند که در زمان کوتاهی درد شما را تسکین می دهند. اما درمان سردرد در طی قرن های اخیر چگونه بوده است؟