زندگی شهرنشینی باعث شده برای حمل‌ونقل، بیش‌تر از خودروی شخصی استفاده کنیم و همین امر در نهایت منجر به افزایش تخلفات رانندگی و جریمه‌های رانندگی نیز می‌شود….

زندگی شهرنشینی باعث شده برای حمل‌ونقل، بیش‌تر از خودروی شخصی استفاده کنیم و همین امر در نهایت منجر به افزایش تخلفات رانندگی و جریمه‌های رانندگی نیز می‌شود.