یک واحد متشکل از ۲۰ سرباز نیروهای سرویس هوایی ویژه ارتش انگلیس (SAS) ظاهرا دستور پیدا کردند تا به دنبال حمله سریع و برق آسای شبه نظامیان افراطگر در افغانستان در پی خروج سربازان آمریکا و ناتو خودشان را آماده رفتن به کابل کنند….

یک واحد متشکل از ۲۰ سرباز نیروهای سرویس هوایی ویژه ارتش انگلیس (SAS) ظاهرا دستور پیدا کردند تا به دنبال حمله سریع و برق آسای شبه نظامیان افراطگر در افغانستان در پی خروج سربازان آمریکا و ناتو خودشان را آماده رفتن به کابل کنند.