وزیر خارجه روسیه گفت: خطر وقوع یک جنگ جهانی در حال افزایش است و دقیقا برای مقابله با چنین خطری روسیه اصرار دارد مفاد منشور سازمان ملل به طور گزینشی اعمال نشود، بلکه اعمال همه آن صورت بگیرد….

وزیر خارجه روسیه گفت: خطر وقوع یک جنگ جهانی در حال افزایش است و دقیقا برای مقابله با چنین خطری روسیه اصرار دارد مفاد منشور سازمان ملل به طور گزینشی اعمال نشود، بلکه اعمال همه آن صورت بگیرد.