نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی واقع در وین در توییت تصریح کرد که تنها هدف توافق شده مذاکرات وین احیای کامل توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ می‌باشد….

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی واقع در وین در توییت تصریح کرد که تنها هدف توافق شده مذاکرات وین احیای کامل توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ می‌باشد.