نیروهای اوکراینی اعلام کردند توانسته اند کنترل شهر استراتژیک “لیمان” در شرق این کشور را از نیروهای روسی پس بگیرند؛ امری که با واکنش رمضان قدیروف ……

نیروهای اوکراینی اعلام کردند توانسته اند کنترل شهر استراتژیک “لیمان” در شرق این کشور را از نیروهای روسی پس بگیرند؛ امری که با واکنش رمضان قدیروف …