اولیانوف گفت: روسیه هیچ وقت مانعی سر راه احیای برجام[توافق هسته ای] نبوده و نخواهد بود.

اولیانوف گفت: روسیه هیچ وقت مانعی سر راه احیای برجام[توافق هسته ای] نبوده و نخواهد بود.