دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد که فردا در کاخ کرملین ساعت 15:00 (به وقت محلی) مراسم امضای الحاق مناطق جدید به روسیه برگزار خواهد شد.

دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد که فردا در کاخ کرملین ساعت 15:00 (به وقت محلی) مراسم امضای الحاق مناطق جدید به روسیه برگزار خواهد شد.