از زمان سفر رئیس‌جمهوری به مسکو و همراهی مدیران نفتی در این سفر، گمانه‌زنی‌هایی درباره حضور روس‌ها در صنعت نفت ایران مطرح شده است که همواره با سکوت و کلی‌گویی مقامات نفتی کشور همراه بوده است….

از زمان سفر رئیس‌جمهوری به مسکو و همراهی مدیران نفتی در این سفر، گمانه‌زنی‌هایی درباره حضور روس‌ها در صنعت نفت ایران مطرح شده است که همواره با سکوت و کلی‌گویی مقامات نفتی کشور همراه بوده است.