روسیه پس از اعطای اولین مجوز توزیع عمومی واکسن کرونا توسط دولت، توزیع…

روسیه پس از اعطای اولین مجوز توزیع عمومی واکسن کرونا توسط دولت، توزیع…