خبرگزاری دولتی تاس روسیه از آماده شدن مناطق مختلف این کشور برای مقابله با موج جدید همه گیری کرونا در این کشور گفت.

خبرگزاری دولتی تاس روسیه از آماده شدن مناطق مختلف این کشور برای مقابله با موج جدید همه گیری کرونا در این کشور گفت.