رئیس‌جمهور روسیه و مصر درباره موضوعات مختلفی از جمله احداث نیروگاه هسته ای در این کشور آفریقایی، تلفنی صحبت کردند.

رئیس‌جمهور روسیه و مصر درباره موضوعات مختلفی از جمله احداث نیروگاه هسته ای در این کشور آفریقایی، تلفنی صحبت کردند.