قرن نو نوشت: مسکو در ماه‌های پس از تهاجم، سرعت صادرات انرژی خود را حفظ کرد و درآمدی را به ارمغان آورد که کیف می‌گوید بودجه ماشین جنگی کرملین را تامین می‌کند….

قرن نو نوشت: مسکو در ماه‌های پس از تهاجم، سرعت صادرات انرژی خود را حفظ کرد و درآمدی را به ارمغان آورد که کیف می‌گوید بودجه ماشین جنگی کرملین را تامین می‌کند.