تهران- ایرنا- با فرمان میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه این کشور از چندین توافق با شورای اروپا خارج شده است.

تهران- ایرنا- با فرمان میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه این کشور از چندین توافق با شورای اروپا خارج شده است.