روسیه در پی ناکامی در کسب آرای لازم برای باقی ماندن در شورای حاکمیتی سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو)، از این نهاد کنار گذاشته شد….

روسیه در پی ناکامی در کسب آرای لازم برای باقی ماندن در شورای حاکمیتی سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو)، از این نهاد کنار گذاشته شد.