طبق سندی که به نخست‌وزیر روسیه رسیده است، مسکو در صندوق حمایت فرهنگی شورای اروپا، رصدخانه سمعی و بصری اروپا، گروه همکاری بین‌المللی شورای اروپا در حوزه مواد مخدر و… مشارکت نخواهد کرد….

طبق سندی که به نخست‌وزیر روسیه رسیده است، مسکو در صندوق حمایت فرهنگی شورای اروپا، رصدخانه سمعی و بصری اروپا، گروه همکاری بین‌المللی شورای اروپا در حوزه مواد مخدر و… مشارکت نخواهد کرد.