زاخارووا درباره ادعای کشورهای غربی درخصوص خطرات هسته‌ای از سوی روسیه گفت: نمی‌توانم با اطمینان کامل به شما بگویم، چرا که غربی‌ها درحال انتشار این خطر به صورت خصمانه علیه روسیه هستند و تلاش می کنند این اظهارات را به ما نسبت دهند درحالی که کسی چنین حرفی …

زاخارووا درباره ادعای کشورهای غربی درخصوص خطرات هسته‌ای از سوی روسیه گفت: نمی‌توانم با اطمینان کامل به شما بگویم، چرا که غربی‌ها درحال انتشار این خطر به صورت خصمانه علیه روسیه هستند و تلاش می کنند این اظهارات را به ما نسبت دهند درحالی که کسی چنین حرفی [برای اقدام هسته‌ای] را نزده و اقدامی نیز انجام نداده است.