رکنا: مدیر مخابرات منطقه ایلام از تجهیز روستای پشته وامرز شهرستان چرداول به اینترنت پرسرعت همراه اول خبر داد

رکنا: مدیر مخابرات منطقه ایلام از تجهیز روستای پشته وامرز شهرستان چرداول به اینترنت پرسرعت همراه اول خبر داد