کتاب «روزی که در اتاق عمل گریستم» خاطرات دکتر ایرج محجوب که در انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

کتاب «روزی که در اتاق عمل گریستم» خاطرات دکتر ایرج محجوب که در انتشارات سوره مهر منتشر شده است.