خواص گیـاه نعنا از قـدیم شـناخته شده و امـروزه هـم از عصـاره، بـرگ و اسـانس آن در طـب سنتی و در صنایع غذایی به عنوان یک عامل طعم‌دهنـده و همچنین در ساخت مواد آرایشی استفاده می‌شود….

خواص گیـاه نعنا از قـدیم شـناخته شده و امـروزه هـم از عصـاره، بـرگ و اسـانس آن در طـب سنتی و در صنایع غذایی به عنوان یک عامل طعم‌دهنـده و همچنین در ساخت مواد آرایشی استفاده می‌شود.