کارشناسان هشدار می‌دهند که رفتارهای هیجانی و امتناع در تزریق واکسن کرونا از سوی برخی شهروندان مازندرانی فرصت‌سوزی برای ایمنی جمعی علیه کرونا است که در صورت تداوم این روند، اواسط مردادماه جاری شاهد اوج شیوع در موج هفتم کرونا و افزایش افسارگسیخته بستری‌ه…

کارشناسان هشدار می‌دهند که رفتارهای هیجانی و امتناع در تزریق واکسن کرونا از سوی برخی شهروندان مازندرانی فرصت‌سوزی برای ایمنی جمعی علیه کرونا است که در صورت تداوم این روند، اواسط مردادماه جاری شاهد اوج شیوع در موج هفتم کرونا و افزایش افسارگسیخته بستری‌ها و جان باختگان در استان خواهیم بود.