بهنوش طباطبایی از تجربه همکاری با محمدرحمانیان و نمایش جدید خود به نام «روزهای رادیو» شهرزاد نوشت.

بهنوش طباطبایی از تجربه همکاری با محمدرحمانیان و نمایش جدید خود به نام «روزهای رادیو» شهرزاد نوشت.