جلد روزنامه گل یک‌شنبه ۱‍۶ بهمن را می‌بینید.

جلد روزنامه گل یک‌شنبه ۱‍۶ بهمن را می‌بینید.