جلد روزنامه گل چهارشنبه ۲۹ شهریور را می‌بینید.

جلد روزنامه گل چهارشنبه ۲۹ شهریور را می‌بینید.