ال‌کلاسیکوی برگشت سرنوشت قهرمانی را تعیین خواهد کرد. بارسا در صورتی که پیروز شود با ۱۲ امتیاز کار ساده‌ای برای جام گرفتن خواهد داشت.

ال‌کلاسیکوی برگشت سرنوشت قهرمانی را تعیین خواهد کرد. بارسا در صورتی که پیروز شود با ۱۲ امتیاز کار ساده‌ای برای جام گرفتن خواهد داشت.