جلد روزنامه فرهیختگان ورزشی چهارشنبه ۲۹ شهریور را می‌بینید.

جلد روزنامه فرهیختگان ورزشی چهارشنبه ۲۹ شهریور را می‌بینید.