روزنامه شهروند به دلیل ممنوعیت انتشار کاغذی روزنامه ۱۹ فروردین ماه ۹۹ را به صورت الکترونیکی منتشر کرد. این روزنامه تیتر یک خود را به مقابله یک میلیارد یورویی با کرونا اختصاص داده است….

روزنامه شهروند به دلیل ممنوعیت انتشار کاغذی روزنامه ۱۹ فروردین ماه ۹۹ را به صورت الکترونیکی منتشر کرد. این روزنامه تیتر یک خود را به مقابله یک میلیارد یورویی با کرونا اختصاص داده است.