تهران- ایرنا- ستاره ایران یکی از روزنامه‌های اواخر دوره قاجاریه و اوایل دوره پهلوی به شمار می‌رود که به مدیریت و سردبیری میرزا حسین‌خان صبا منتشر می‌شد، این روزنامه مخالف و منتقد استبداد رضاخان بود به همین دلیل ۲بار توقیف شد و سردبیر آن یک بار توسط رضا…

تهران- ایرنا- ستاره ایران یکی از روزنامه‌های اواخر دوره قاجاریه و اوایل دوره پهلوی به شمار می‌رود که به مدیریت و سردبیری میرزا حسین‌خان صبا منتشر می‌شد، این روزنامه مخالف و منتقد استبداد رضاخان بود به همین دلیل ۲بار توقیف شد و سردبیر آن یک بار توسط رضاخان مورد ضرب و شتم قرار گرفت.