روزنامه رسالت به دلیل ممنوعیت انتشار کاغذی روزنامه ۱۹ فروردین ماه ۹۹ را به صورت الکترونیکی منتشر کرد.

روزنامه رسالت به دلیل ممنوعیت انتشار کاغذی روزنامه ۱۹ فروردین ماه ۹۹ را به صورت الکترونیکی منتشر کرد.