جلد روزنامه خبرورزشی چهارشنبه ۲۹ شهریور را می‌بینید.

جلد روزنامه خبرورزشی چهارشنبه ۲۹ شهریور را می‌بینید.