جلد روزنامه ایران ورزشی چهارشنبه ۲۹ شهریور را می‌بینید.

جلد روزنامه ایران ورزشی چهارشنبه ۲۹ شهریور را می‌بینید.