یعقوبیان یک یهودی ایرانی با تابعیت آمریکایی است که سال ها با سازمان های جاسوسی اسرائیل (موساد) و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) همکاری دارد ……

یعقوبیان یک یهودی ایرانی با تابعیت آمریکایی است که سال ها با سازمان های جاسوسی اسرائیل (موساد) و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) همکاری دارد ...