آفتاب یزد نوشت: در موضوع تایید علیرضا زاکانی به عنوان شهردار پایتخت از سوی وزارت کشور سید ابراهیم رئیسی محرز است که دولت نوپا در همین ابتدای کار هزینه داده است…

آفتاب یزد نوشت: در موضوع تایید علیرضا زاکانی به عنوان شهردار پایتخت از سوی وزارت کشور سید ابراهیم رئیسی محرز است که دولت نوپا در همین ابتدای کار هزینه داده است