محسن روحی صفت معتقد است طالبان سعی می کنند که از روابط با ایران به عنوان یک اهرم فشار در روابط با آمریکا استفاده کنند تا بتوانند از واشنگتن امتیازهای بیشتری بگیرند….

محسن روحی صفت معتقد است طالبان سعی می کنند که از روابط با ایران به عنوان یک اهرم فشار در روابط با آمریکا استفاده کنند تا بتوانند از واشنگتن امتیازهای بیشتری بگیرند.